ALGEMENE VOORWAARDEN - Studio U La La

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO U LA LA  ©

(Versie juni 2020)

 

Hi! Welkom bij Studio U La La.

Super dat je de algemene voorwaarden leest. Geen zorgen. Het is best wat leesvoer, maar het is zo makkelijk mogelijk gehouden.

Studio U La La is een eenmanszaak, waarbij Ulrike als eigenaar verbonden is aan dit bedrijf. Je kunt hier terecht voor interieuradvies- en ontwerp, styling en (Online) cursussen.

Voor het leveren van de diensten of de verkoop van producten, werkt Studio U La La met algemene voorwaarden.

In dit document lees je onder welke voorwaarden en welke wederzijdse verwachtingen dit gebeurt. Aan het einde van het document, wordt een aantal begrippen die je in dit document tegenkomt verder toegelicht, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Voor de leesbaarheid van de algemene voorwaarden is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in jij-vorm te schrijven. Uit ervaring weten we hoe belangrijk duidelijke communicatie is. Is er iets niet helemaal helder? Schroom dan niet om je vraag te stellen.

Hartelijk dank voor het vertrouwen in Studio U la La. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.

Liefs,

Ulrike Boekhorst

Eigenaar Studio U La La

 

 

Bedrijfsgegevens

Studio U La La

Ulrike Boekhorst
Kerkstraat 112
6987 AE Giesbeek

KvK-nummer                        : 70691878

Je kunt Studio U La La op de volgende wijze bereiken:

 

 

Artikel 1. Waar de voorwaarden op van toepassing zijn

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
 • Elk aanbod van Studio U La La; en
 • Op elke tot stand gekomen overeenkomst (ook de overeenkomsten die op afstand worden gesloten).
  1. De tekst van deze algemene voorwaarden kun je elektronisch inzien via de website.
  2. Je kunt deze voorwaarden op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde schijf van jouw pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).
  3. Mocht het nou zo zijn dat de voorwaarden niet zijn in te zien of te raadplegen voordat de overeenkomst wordt gesloten, dan kun je een mailtje sturen naar info@studio-ulala.nl
  4. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden; wat hebben wij bedoeld te regelen.
  5. Een rechter kan een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaren[1] of vernietigen. Of de bepalingen worden vanzelf nietig. In al deze situaties blijven de overgebleven bepalingen volledig van toepassing.
  6. Is de situatie uit lid 6 aan de orde? Dan treden we samen in overleg om nieuwe bepalingen af te spreken die de nietige of vernietigde bepalingen vervangen.
   We houden daarbij in ons achterhoofd dat de strekking van de oorspronkelijke bepalingen leidend zijn.

Artikel 2. Het aanbod

 

 1. Elk aanbod van Studio U La La is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een geldigheidsduur. Die vind je dan bijvoorbeeld terug op de offerte.
 2. Offertes hebben over het algemeen een geldigheidsduur van 30 dagen. Is dit anders, dan staat dit vermeld op de offerte.
 3. Studio U La La kan een aanbod nog wijzigen, tenzij je in de tussentijd al akkoord bent gegaan.
 4. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
 5. Als Studio U La La een aanbod maakt dan wordt dit gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens (onder andere tekeningen en daaraan ontleende maten).
 6. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor jouw rekening en risico.
 7. Studio U La La is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 8. Een mondeling aanbod door Studio U La La is niet bindend, tenzij deze door Studio U La La schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3. Hoe de overeenkomst tot stand komt

 

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod schriftelijk hebt aanvaard of via de webshop akkoord hebt gegeven.
 2. Het is niet mogelijk de overeenkomst over te dragen aan derden.

 

Artikel 4. De bedenktijd (herroepingsrecht)

 

 

Dit artikel geldt uitsluitend voor particuliere klanten

 1. Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd als je een overeenkomst op afstand sluit.
  Studio U La La mag je vragen naar de reden van de herroeping, maar je hoeft dit niet per se op te geven.
 2. De 14 dagen bedenktijd gaat in, op de dag dat je de overeenkomst bent aangegaan.
 3. Het herroepen doe je binnen 14 dagen. Je geeft dan aan Studio U La La door dat je gebruik wenst te maken van de wettelijke bedenktijd. Het melden van deze herroeping kun je te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).
 4. De koop is in ieder geval een feit, als de 14 dagen om zijn.

 

Artikel 5. Wat je niet kunt retourneren

Dit artikel geldt uitsluitend voor particuliere klanten

 

 1. Studio U La La heeft de mogelijkheid om het recht op herroeping in een aantal gevallen uit te sluiten. Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten voor een consumentenkoop:
 1. Volgens jouw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 3. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover:

1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; en
2°. Je hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van herroeping.

 1. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten indien:

1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
2°. Je zelf hebt verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Studio U La La de overeenkomst is nagekomen;

 1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt als Studio U La La dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 6. De prijs

 

 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
 2. Prijzen op de website zijn ‘vanaf-prijzen’.
 3. Prijzen van een online product, staan in de webshop vermeld.
 4. De prijzen zijn vrijgesteld van btw.
 5. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en wordt niet aan je in rekening gebracht.
 6. Binnen een straal van 15 kilometer vanaf Giesbeek zijn de reiskosten gratis.
 7. Buiten een straal van 15 kilometer gerekend vanaf Giesbeek betaal je € 0,30 per kilometer (berekening kilometers o.b.v. Google Maps).
 8. Bij een totale reisafstand groter dan 150 km, betaal je een reistijdvergoeding van € 20,- per uur.
 9. De uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen ons afgesproken prijs zoals schriftelijk overeengekomen in het aanbod.

Artikel 7. Extra kosten, meerwerk

 

 1. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden, die niet in de overeenkomst/offerte zijn opgenomen en die je aanvullend verlangt.
 2. Voor meerwerk ontvang je een nieuwe offerte van Studio U La La.

 

Artikel 8. De betaling

 

 

 1. De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst (die ontstaat doordat je de opdracht hebt aanvaard).
 2. Voor een aankoop in de webshop geldt dat je de betaling het liefst vooraf voldoet. Maar de mogelijkheid om achteraf te betalen heb je ook.
 3. Voor de betaling van de dienstverlening geldt een aanbetaling van 50%. Deze moet binnen zijn voor aanvang van de dienstverlening.
 4. De restfactuur ontvang je na oplevering van de dienst.
 5. Je ontvangt altijd een digitale factuur en voldoet deze per bankoverschrijving.
 6. De betaaltermijn van een factuur is 8 dagen. De termijn kan korter zijn als de dienstverlening eerder start.
 7. Als er iets niet klopt in verstrekte of vermelde betaalgegevens, wil je dit dan meteen aan Studio U La La melden?
 8. In geval van wanbetaling, heeft Studio U La La het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

Studio U La La zal je wijzen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft betaling alsnog uit? Dan ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Studio U La La kan de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
 • 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Studio U La La kan ten voordele van jou afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9. De uitvoering van de overeenkomst (styling opdrachten)

 

 1. Studio U La La zal zich inspannen:
 • de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
 • jouw belangen naar beste weten te behartigen en
 • te streven naar een voor je bruikbaar resultaat.
 • Voor zover noodzakelijk zal Studio U La La je op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
  1. Een door Studio U La La opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp is altijd een indicatieve termijn.
  2. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd gun je Studio U La La een nadere termijn om alsnog te leveren.
  3. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk indicatieve levertijd.
  4. Je hebt geen recht op enige (schade)vergoeding bij overschrijding van indicatieve termijnen.
  5. Als moment van oplevering geldt de overhandiging van het ontwerp/advies.
  6. Je hebt dan nog 1 week de tijd om eventuele opmerkingen hierop voor te leggen aan Studio U La La. Na deze termijn geldt het ontwerp/advies als goedgekeurd.
  7. Het afstylen van interieuritems wordt in onderling overleg na de oplevering van het ontwerp/advies gepland.

 

Artikel 10. Inschakelen van derden

 

 1. Studio U La La kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
  De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[2]wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Studio U La La zo nodig communiceren.

 

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

 

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Studio U La La.
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio U La La daartoe bevoegd.
 3. De in het kader van de opdracht door Studio U La La tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Studio U La La. Ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Je mag dit alleen verkopen, verveelvoudigen, openbaarmaken en/of vermeerderen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Studio U La La .
 5. Studio U La La heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel je als Studio U La La geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 7. Studio U La La heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d. Hierbij respecteert Studio U La La uiteraard je belangen.

 

Artikel 12. Het beëindigen van de opdracht

 

 1. Als zakelijke klant kan de opdracht niet tussentijds worden beëindigd.
 2. Annuleren doe je altijd schriftelijk.
 3. Als je de opdracht tussentijds wilt beëindigen, dan ben je verplicht de volgende zaken te betalen:
 4. De reeds gemaakte uren (inclusief lonen en sociale lasten);
 5. De kosten (onder andere materialen en grondstoffen); en
 • De redelijke kosten van gederfde winst.
 1. Je bent als schadeloosstelling verplicht Studio U La La als schadeloosstelling te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid bij particuliere klanten

 

 1. Studio U La La is slechts aansprakelijk voor schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is door haar schuld.
 2. Studio U La La is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan:
 3. Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 4. Door jouw handelen of nalaten;
 5. Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 6. Door haar adviezen op het gebied van verfkleuren of kleuren in het algemeen. Deze kunnen namelijk anders uitvallen door lichtinval of plaats in huis.
 7. Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
 8. Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden;

Artikel 14. Aansprakelijkheid bij zakelijke afnemers

 

 1. Studio U La La is bij de uitvoering van een overeenkomst voor zakelijke klanten nooit tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.
 2. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met Studio U La La in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
 3. Studio U La La is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade.
 5. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Studio U La La kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:
 8. Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 9. Door jouw handelen of nalaten;
 10. Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 11. Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
 12. Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden;

Artikel 15. Overmacht

 

 1. Als Studio U La La gehinderd wordt of verhinderd is, is Studio U La La niet gehouden tot het nakomen van welke verplichting dan ook richting jou.
  Het gaat hier alleen om gehinderd worden of verhinderd zijn:
 • Als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van Studio U La La, of
 • Op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Studio U La La komt.
 1. Ingeval van zogenaamde overmacht aan de kant van Studio U La La, stelt Studio U La La jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  Hierbij vermeldt Studio U La La aan jou:
 • de oorzaak,
 • de aard,
 • de mogelijk te verwachten duur van de overmacht, en
 • de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

Studio U La La spant zich naar redelijkheid in om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Studio U La La kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als Studio U La La de overeenkomst ontbinden. Er is dan geen verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

 1. Studio U La La kan het inmiddels nagekomen, dan wel na te komen gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk aan je factureren. Dit doet Studio U La La alleen, als zij na het ontstaan van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen.
  Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Privacy

 

 1. Studio U La La verwerkt persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Wil je weten welke persoonsgegevens, met welk doel en hoe lang ze bewaard worden? Lees dan de privacyverklaring van Studio U La La.

 

Artikel 17. Indienen van een klacht

 

 

 1. Heb je een klacht over Studio U La La? Vervelend. Weet dat Studio U La La haar best doet om klachten te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen.
 2. Laat Studio U La La in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, weten als je een klacht hebt.

Dit doe je zo:

Stap 1: Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk.

Stap 2: Vergezel je klacht eventueel met een foto, indien mogelijk.

Stap 3: Stuur je klacht per email naar info@studio-ulala.nl

Stap 4: Uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van je klacht, krijg je antwoord van Studio U La La. Studio U La La helpt je het liefst direct of je hoort hoeveel tijd er nodig is om je klacht te beoordelen.

Stap 5: Als Studio U La La je klacht gegrond vindt, zal Studio U La La een passende oplossing zoeken.

 1. Je geeft Studio U La La in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Lees hiervoor artikel 16.

Artikel 18. Een geschil, de rechter en het van toepassing zijnde recht

 

 1. Van een geschil is sprake als één van ons dat stelt.
 2. Wij zullen ons alsnog beiden tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan hebben jij en Studio U La La de mogelijkheid om een beroep doen op de rechter. Als je daarvoor kiest, vinden wij dat oprecht jammer. Maar we respecteren je keuze.
 3. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Studio U La La is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit kan anders zijn als in de wet dwingend een andere rechter wordt voorgeschreven.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Tot slot

Dit waren de algemene voorwaarden van Studio U La La.
Overzichtelijk, toch?
Hierna lees je nog de definities en tref je het Modelformulier voor Herroeping aan.

Mocht Studio U La La in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, dan lees je dat op de website.

 

Definities

 

Studio U La La staat voor simpele en duidelijke voorwaarden. Soms kom je echter niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden deze hieronder toegelicht:

 

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Denk aan e-mail, de harde schijf van je pc of een USB-stick;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Je/jij: je.
 • Levertijd: de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de afgesproken prestatie moet zijn verricht.
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, dat Studio U La La ter beschikking stelt wat je kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht;
 • Opdrachtgever:
 1. De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel particulier of consument genoemd);
 2. Zakelijke klant: de natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (zoals een eenmanszaak) of rechtspersonen.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je letterlijk op afstand een koop doet, zoals de aankoop via een webshop, postorderbedrijf of telefonische koop;
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio U La La geen invloed kan uitoefenen. En waardoor Studio U La La niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
 • Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • Een dag of dagen van nationale rouw;
 • Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • Overheidsbesluiten;
 • Werkstaking;
 • Natuurrampen;
 • Ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Studio U La La;
 • Sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • Epidemieën of pandemieën;
 • Computerstoringen;
 • Vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 • Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische of geautomatiseerde communicatie, zoals e-mail.

[1] De bepaling heeft dan nooit bestaan.

[2] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

PROCLAIMER EN COPYRIGHT

RETOURBELEID